Tilgængelighed og klausuler​​

Borgerlige ægteskaber

Borgerlige ægteskabsbøger er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 50 år.

Registreringerne i borgerlige ægteskabsbøger betragtes normalt som oplysninger af mindre følsom karakter, og de kan derfor benyttes efter en kortere frist end sager med oplysninger om rent private forhold.

Brandforsikringsarkiver

Brandforsikringsarkiver er frit tilgængelige.

Eksamensresultater

Oplysninger om uafsluttede og afsluttede eksaminer er oplysninger om rent private forhold. De er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Til brug for jubilæumsarrangementer kan der laves en udskrift af klasselister e. lign. Udskriften indeholder navn og fødselsdato, men du kan ikke få oplysninger om andres eksamensresultater.

Oplysningerne findes typisk i kommunale arkiver, i uddannelsesinstitutionernes egne arkiver og i Undervisningsministeriets arkiv.

E-arkivalier

Tilgængelighedsfristerne for e-arkivalier er fastsat i arkivlovens kapitel 6. Der er ikke forskel på e-arkivalier og papirarkivalier, for så vidt angår tilgængelighedsfrister.

Arkivalierne skal være 20 år gamle, før de er umiddelbart tilgængelige. Hvis arkivalierne rummer oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er fristen 75 år.

E-arkivalier, som er yngre end 20 år, er ikke umiddelbart tilgængelige. Rigsarkivaren kan med den afleverende myndigheds samtykke give dispensation til benyttelse.

Indeholder e-arkivalier oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, skal rigsarkivaren indhente samtykke til dispensation hos Datatilsynet eller Domstolsstyrelsen, indtil 75 års fristen er udløbet.

Familieretslige sager

Familieretslige sager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Eksempler på familieretslige sager:

Adoptionssager

Faderskabssager

Separations- og skilsmissesager

Sager vedr. forældremyndighed

Sager vedr. samkvemsret

Arvesager

Familieretslige sager findes typisk i amtsarkiverne, statsamternes arkiver samt i skifteretternes og Justitsministeriets arkiv.

Folkeregistre

Folkeregistre indeholder oplysninger om rent private forhold. De er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Folketællinger

Folketællinger indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Hvis formålet er slægtsforskning, kan du få særlig tilladelse til at se folketællingerne 1940-1970. Tilladelsen kan søges på Rigsarkivets læsesal. Ansøgningen behandles med det samme.

Vil du søge om tilladelse til at benytte folketællingerne 1940-1970 til andre formål, skal du sende en skriftlig ansøgning. (Ansøgningsskema eller brev). Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.

Fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller i godsarkiverne er frit tilgængelige.

Fødselsstiftelsers arkiv

Fødselsstiftelsers arkiver indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Jordemoder arkiv

Jordemoderprotokoller indeholder oplysninger om rent private forhold. De er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Godsarkiver

Godsarkiver er privatarkiver, og godsejeren bestemmer tilgængelighedsreglerne. Det vil sige, at der findes individuelt fastsatte frister for hvert arkiv.

Som regel kan store dele af godsarkiverne frit benyttes. Nyere dele af godsarkiverne og udvalgte dele kan være omfattet af særlige frister.

Kirkebøger

Kirkebøger er generelt omfattet af en tilgængelighedsfrist på 50 år; på oplysninger om dødsfald er der dog en frist på 10 år.

Registreringerne i kirkebøgerne betragtes normalt som oplysninger af mindre følsom karakter, og de kan derfor benyttes efter en kortere frist end sager med oplysninger om rent private forhold.

Lægdsruller/stambøger

Lægdsruller/stambøger indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Motorkøretøjsregistrering

Protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer skal være 20 år gamle før de er tilgængelige. Dvs. at samtlige protokoller afleveret til Landsarkivet for Sjælland frit kan benyttes på landsarkivets læsesal.

Ophavsret til privatarkiver

Privatarkiver kan være omfattet af lov om ophavsret.

Ophavsretten har blandt andet betydning, hvis du vil offentliggøre og gengive private personers arkiver. Materiale i privatarkiver, der er beskyttet af ophavsret må ikke kopieres, og evt. fotografier må ikke viderebringes uden tilladelse fra den, der har ophavsretten.

Ophavsretten beskytter den eneret, en ophavsmand (fx forfatter eller brevskriver) eller denne arvinger har til værk. Den ophavsretslige beskyttelse gælder 70 år efter ophavsmandens død.

Personalesager

Personalesager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Sagerne findes i alle typer af arkiver.

Privatarkiver

Arkivlovens regler gælder ikke for privatarkiver. Det er den person, der afleverer et privatarkiv til Statens Arkiver, bestemmer tilgængelighedsreglerne.

Som regel er det fristerne i Arkivloven om oplysninger om rent private forhold, der vælges. Det betyder, at fristen er 75 år. For privatarkiver afleveret før 2003 er fristen som regel 80 år.

I andre tilfælde giver arkivskaberen (eller dennes efterkommere) tilladelse til at benytte arkivet. I disse tilfælde skal man selv indhente tilladelsen.

De individuelt fastsatte frister fremgår af DAISY.

Retssager - civile sager

Retssager, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år. Oplysningerne findes i politimyndighedernes og i domstolenes arkiver.

Sager fra børnehjem og sygehuse

Stambøger, klientsager, journaler m.m. indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Sager vedr. strafferetsplejen

Sager vedr. strafferetsplejen, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Med til sager vedr. strafferetspleje regnes materiale om:

efterforskning

anklage

domfældelse

fuldbyrdelse af straf

benådning

Oplysninger af en sådan karakter findes i politimyndighedernes, i anklagemyndighedernes og i domstolenes arkiver samt i Kriminalforsorgens og Justitsministeriets arkiver.

Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsfristen. Sager vedrørende strafferetspleje, der er yngre end 50 år, skal sendes i høring hos den afleverende myndighed.

Denne regel gælder, når oplysningerne indgår i politimyndighedernes, i anklagemyndighedernes og i domstolenes arkiver samt i Kriminalforsorgens og Justitsministeriets arkiver.

Myndigheden skal svare senest én måned efter, den har modtaget ansøgningen.

Skifteprotokoller

Skifteprotokoller indeholder oplysninger om rent private forhold. De er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Skiftearkivalier der er mellem 50 og 75 år kan benyttes efter speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at benytte skiftearkivalier der er mindre end 50 år gamle. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema eller i et brev. Du får skriftligt svar senest 15 dage efter, at ansøgningen er modtaget.

Søgemidler

Søgemidler indeholder summariske oplysninger om sager og de personer, der har været involveret i sagerne.

Eksempler på søgemidler:

Journaler

Forhandlingsprotokoller

Navneregistre

Kopibøger

Saglister

Tilgængelighedsfristen afhænger af, hvilke oplysninger, der findes i søgemidlerne. Fristen fastsættes efter en individuel vurdering.

Søgemidler uden oplysninger om rent private forhold: frist på 20 år.

Søgemidler med oplysninger om rent private forhold: frist på 75 år.

Søgemidler med andre fortrolige oplysninger: individuelle frister.

Testamenter

Testamenter er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Tinglyste dokumenter, skøde- og panteprotokoller

Tinglyste dokumenter, skøde- og panteprotokoller er frit tilgængelige

Personregistre

Personregistre er generelt omfattet af en tilgængelighedsfrist på 50 år; på oplysninger om dødsfald er der dog en frist på 10 år.

Registreringerne i personregistre betragtes normalt som oplysninger af mindre følsom karakter, og de kan derfor benyttes efter en kortere frist end sager med oplysninger om rent private forhold.

Adresse

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 21 18 79 77

holstebro@lokalhistorisk-arkiv.dk 

CVR nr.: 34744866

Entré

Det er gratis at gå på arkivet.

Åbningstider

Åbent efter aftale